Kundendienst: tel. 603 187 739

Reklamation

Reklamation

 

článek 1

Úvodní ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího spisladce.cz, s.r.o., IČ 24765023, se sídlem Evropská 125, 261 01 Příbram, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 172467 a popisuje postup, jakým způsobem vyřizovat reklamaci zboží zakoupeného od prodávajícího v provozovně SpiSladce.cz®, resp. el. obchodů provozovaných na adrese spisladce.cz,  a kamených prodejnách prodávajícího. Tento reklamační řád je v souladu s zákonem č.89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1.1.2014.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy (odesláním objednávky) a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami, což stvrzuje svým souhlasem s obchodními podmínkami při uzavření objednávky.

Záruční doba na všechny nabízené produkty je 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak) a začíná běžet převzetím produktu kupujícím.

V případě prodloužené Záruční doby výrobcem může výrobce podmiňovat prodlouženou záruční lhůtu na prodkuty registrací výrobku na svých webových stránkách. V případě, že kupující odmítne nebo opomine registrovat výrobek na webových strábkách výrobce platí na nabízené produkty standardní záruka 24 měsíců od převzetí produktu kupujícím.

Vyřizování případné reklamace z titulu zákonné odpovědnosti za vady námi dodaného zboží se řídí příslušnými ustanoveními Občanského, příp. Obchodního zákoníku a Zákonem o ochraně spotřebitele.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

  • je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny
  • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím
  • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci
  • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, údržbou či mechanickým poškozením
  • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího
  • vada vznikla přepravou zboží přepravní společností a kupující poškození obalu zboží nebo poškození zboží nezaznamenal do předávacího protokolu přepravní společnosti. Máte právo zásilku před jejím převzetím řádně překontrolovat. Doporučujeme zásilku přebírat pouze není-li nijak poškozená. V žádném případě nedoporučujeme podepisovat řidiči dodací list před důkladnou kontrolou zboží a to i pod obalem! V případě poškození je nutné s řidičem sepsat škodní protokol. V případě, že kupující takto neučiní bere na vědomí, že pak nelze následně uplatnit reklamaci na poškození zboží vzniklé přepravou s ohledem na smluvní podmínky přepravce. Reklamaci pak lze uplatnit standardním způsobem.

 

článek 2

 

Uplatnění reklamace

Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.

Reklamované zboží doporučujeme zaslat či jinak doručit v obalu kompletní, čisté, společně s kopií dodacího listu, faktury, příp. malého prodejního dokladu. K reklamovanému zboží dále připojte řádně vyplněný formulář pro uplatnění reklamce a vše zašlete na adresu : spisladce.cz, s.r.o., reklamační oddělení, Evropská 125, 261 01 Příbram, případně na adresu spisladce.cz, s.r.o., Dlouhá 97, 261 01 Příbram III.

Kupující je dále povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost. 

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy se prodávající o reklamaci zboží prokazatelně dověděl, resp. kdy kupující prodávajícímu oznámil, že je věc vadná a že uplatňuje práva z vadného plnění.. V případě, že k posouzení reklamovaného zboží bude nutné fyzické prozkoumání zboží, bude kupující prodávajícím vyzván k doručení reklamovaného zboží na provozovny společnosti B.I.C. Příbram s.r.o. . Termín posouzení reklamace bude pak prodloužen o dobu která uplynula od doby vyzvy k doručení zboží do doby jeho fyzického převzetí na provozovnách prodávajícího.V případě, že výrobek nebude kupujícím dodán k posouzení, může prodávající z důvodu nedodání zboží k posouzení reklamaci zamítnout.

 

článek 3

Lhůta pro uplatnění práv

Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností. 

Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat. 

Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží. Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím. 

článek 4

Vyřízení reklamace

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží. V případě, že kupující trvá na zaslání reklamovaného zboží přepravní společností je pak povinen takové zboží bezodkladně převzít od přepravce.

V případě, že Prodávající vyžaduje k řádnému posouzení vady zboží výrobek fyzicky na svých provozovnách nebo v sídle společnosti, vyzve Prodávající Kupujícího bezodkladně a písemně k zaslání zboží k jeho posouzení. V případě, že Kupující odmítne zboží k posouzení zaslat, může Prodávající z tohoto důvodu reklamaci zamítnout.

článek 5

Jakost při převzetí

Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy: 

  • ­ zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 
  • zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

článek 6

Odpovědnost prodávajícího za vadu, která je podstatným a nepodstatným porušením smlouvy

Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí podle čl. 5. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případ prodeji věci s tak závažnou vadou, o níž prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl nebo musel vědět, že kupující by kupní smlouvu neuzavřel, pokud by takové porušení (vadu) předvídal.

Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Součástí navrácení zboží musí být i případné dárky, které kupující obdržel při dodání zboží jako bonus k objednávce od prodávajícího. Stejně tak musí být navráceno jiné finanční plnění, které prodávající poskytl jako bonusy při prodeji zboží (doprava zdarma , dodatečné slevy atd.).Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.
Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

článek 7

Náklady reklamace a řešení sporů

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva. V případě výměny nebo opravy zboží bude dále kupujícímu zasláno zpět na náklady prodávajícího spolu s podrobným popisem způsobu vyřízení reklamace. V případě že kupující odmítne převzít reklamované zboží a dojde k opakovanému doručení, hradí pak toto opakované dodání kupující.
V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady. Prodávající  vydá kupujícímu písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a má nárok na proplacení nákladů spojených s uplaněním takové reklamace v přiměřené výši. Zboží bude odesláno zpět na náklady kupujícího v případě, že kupující nevyužije možnost osobního odběru reklamovaného zboží.

Prodávající výslovně informuje kupujícího, že spotřebitelské spory lze řešit mimosoudněv souladu s § 14 zákonač.634/1992 Sb., v platném znění, prostřednictvím České obchodní inspekce, internetová adresa www.coi.cz.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

článek 8

Smluvní záruka za jakost

Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného. 

Vaše dotazy a stav reklamace vyřizuje:

zákaznické centrum SpiSladce.cz®, kontaktní místo: Dlouhá 97, 261 01  Příbram III,

tel. 318 586 710, 725 942 458 ,e-mail:  info@spisladce.cz.

 

 

Zurück zum Einkaufen